top of page

אז מי אנחנו
ומה הערך המוסף שלנו?

קיפוד

הגן פועל על פי החינוך הקיבוצי, המתבסס על ראייה הוליסטית של הילדים ומתייחס למכלול אישיותם על ההיבטים השונים, כגון התחום הגופני, הרגשי, החברתי והשכלי אשר יחד הם משלימים אחד את השני ומרכיבות את התמונה השלמה.

צרכי הילדים נובעים מרמת ההתפתחות הפסיכולוגית שלהם וגם מאופיים הייחודי וכאן תפקידנו הצוות להוות בסיס בטוח, אכפתי, ודואג לילדכם.

אנו מאמינות במתן האהבה לילדכם, להקשיב להם ולספק להם חוף מבטחים וכך לאפשר להם להיות פנויים לצמיחה ולחקר.

ומולכם ההורים אנו מאמינים בשקיפות מלאה, שיתוף פעולה של צוות, ילדים והורים. תפקידכם ההורים הוא להציג בפנינו את צרכי הילדים כפי שאתם רואים ומבינים אותם. שותפות הורים בגן פירושה הובלה משותפת של משימה חינוכית למימוש מטרה משותפת.

בד בבד עם ההיענות לצורכי הילדים, על הצוות החינוכי להציב בפני הילדים את הגבולות ולתווך בין הילדים כפרטים לבין שאר ילדי הגן.

באוטופיטף אנו רואים את הילדים כשונים ממבוגרים. הילדות היא תקופה של הבשלה, צמיחה פנימית והתפתחות הדרגתית של כישורים חברתיים רגשיים ויכולות קוגניטיביות מורכבות. הילדים חווים את העולם בעיקר דרך גופם, תפקידנו, כמתווכים בינם לבין העולם, להעניק להם שמירה והגנה מפני עומס יתר, ולהפגישם עם התרשמויות מן העולם ההולמות אותם ואת גילם. אנו מאפשרות להם לחיות בעולם פלאי עם שיכרון חושי שבו רב הנסתר על הגלוי. לנו הצוות יש תפקיד לשמור, להגן, להבין, לחלוק עמם את התגלות יכולותיהם וליהנות מכך.

bottom of page